Kalendaarse tööajafondi arvestus 2018.aastal

  Tööpäevad Töötunnid Pühad

Jaanuar
Veebruar
Märts
I kvartal

22
20
21
63
176
157
168
501

01.jaanuar . uusaasta (L)
24.veebruar – EV 100. aastapäev (L)
30.märts – Suur Reede
I kvartalis 3 püha/tähtpäeva

Aprill
Mai
Juuni
II kvartal

21
22
21
64
168
176
165
509
01.aprill – esimene ülestõusmispüha
01.mai – kevadpüha, 20.mai – nelipühade esimene püha
23.juuni (L)- võidupüha, 24.juuni – jaanipäev
II kvartalis 5 püha/tähtpäeva

Juuli
August
September
III kvartal

22
22
20
64
176
176
160
512

 —
20.august – taasiseseisvumispäev
 —
III kvartalis 1 püha

Oktoober
November
Detsember
IV kvartal
23
22
18
63
184
176
141
501
 —
 —
24.12- Jõululaupäev (L), 25.12. I jõulupüha, 26.12 – II jõulupüha
III kvartalis 3 püha
2018.aasta kokku 254 2023 2018.aastal 12 püha/tähtpäeva

(L) Uusaasta, EV aastapäeva, võidupüha, jõululaupäeva eelne tööpäev on lühendatud 3 tunni võrra.
(TL par 53 ja Pühade ja tähtpäevade seadus)

 

Miinimumpalk 2018.aastal

2017.aasta lõpus otsustas Eesti Vabariigi valitsus, et miinimumpalk 2018.aastal on 500 eurot kuus ning minimaalne tunnipalk 2,97 eurot.

Alampalk on Eestis igaaastaselt kasvanud.

 • 2012. aastal oli minimaalne töötasu 290 eurot;
 • 2013. aastal 320 eurot;
 • 2014. aastal 355 eurot;
 • 2015. aastal 390 eurot;
 • 2016. aastal 430 eurot;
 • 2017. aastal 470 eurot.

Seoses sellega, et Vabariigi Valitsus otsustas alates 2018.aastast tõsta ka tulumaksuvaba miinimumi, on esimest korda minimaalne töötasu kogu ulatuses ka tulumaksuvaba.

Üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi arvestus 2018.aastal

Üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi arvestus

1 jaanuarist 2018 muutub tulumaksuseadus, mis toob endaga kaasa üksikisiku tulumaksustamises olulised muudatused.

Ülevaatlik selgitus on üleval Maksu- ja Tolliameti lehel :
https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018

Võtame kokku olulise, mille iga ettevõtja peab oma ettevõttes läbi mõtlema.

Töötajate tulumaksuvaba summa arvutamise erinevad variandid :

 1. Variant A- töötaja tulumaksuvaba summa arvutamisel lähtutakse juba eelnevalt esitatud avaldusest, kus on palutud tulumaksuvaba miinimumi arvestada. Tulumaksu summa arvutatakse alates 01.01.2018 vastavalt uuele seadusele. Raamatupidamine arvutab maksuvaba summa iga kuu lõikes eraldi.

Selle variandi keerukus nii inimese kui raamatupidamise jaoks on eri kuudel tekkivate erinevate  väljamakse summade korral erinevad tulumaksuvaba määrade tekkimine. Teatud juhtudel (olenevalt kuu kogutulu suurusest) sh puhkusetasude, lõpparvete sh puhkusehüvitiste tasumisel võivad tekkida olukorrad, kus on vaja tulumaksu (ja tulumaksuvaba miinimumi) uuesti ümber arvutada. Nt kui kuu alguses on kuu tasu osas arvestatud maksimaalset maksuvaba summat ning sama kuu lõpus tekib täiendav makse võib tekkida olukord, kus tulumaksu õigeks arvestuseks tuleb kuu alguses peetud tulumaksuvaba summa ümber arvutada. Näitena võib tuua olukorra, kus bruto töötasu on 1100 euri ning samal kuul makstav puhkusetasu on samuti 1100 euri, kuu kogutulu 2200, mis tähendab, et sel kuul maksuvaba summat 500 eurot arvestada ei ole võimalik.

 1. Variant B – töötaja teavitab tulumaksuvaba summa arvestajat konkreetsest maksuvaba summast.  

See nõuab töötajalt suhteliselt täpset kogu aasta tulu teadmist. Kes ja mis olukorras seda reaalselt oskab ja saab kasutada, on raske öelda. Soovitus on loobuda maksuvaba tulu arvutamisest, kui on teada, et on tekkinud/aasta jooksul tekkimas täiendavaid maksustatavaid tulusid, mille osas võib tuludeklaratsioonis tekkida juurdemakse kohustus.

 

 1. Variant C – töötaja loobub maksuvaba summa igakuisest kasutusest.

Töötaja esitab vastava avalduse tööandjale. Igakuist maksuvaba arvestust ei toimu. Kord aastas tuludeklaratsiooniga arvutatakse tagastatav või juurdemakstav tulumaksu summa. Selle plussiks võib pidada olukorda, kus üldjuhul tekib täiendavate tuludeta töötajal tuludeklaratsiooniga üldjuhul tulumaksu tagastus. See variant sobib eeskätt :  

 • töötajatele, kelle töötasu on suurem kui 1200 eurot kuus.
 • samuti neile, kes küll saavad igakuiselt madalamat palka kui 1200 eurot kuus, kuid teavad või arvavad, et saavad ka muud maksustatavat tulu 2018 aasta jooksul (tavalisemad on vara võõrandamised, nüüd ka dividendid, muud tasud teistes töökohtades või muude lepingute alusel).
 • ettevõtjatele, kes maksvad endale ka ise tasusid ning kes on nõus, et nende võimalik tulumaksutagastus toimub tuludeklaratsiooniga kord aastas.

 

 

 

 

 

Ettevõtte kulud töötaja sporditegevusele

Alates 2018.aastast on ettevõtte kulud töötaja sporditegevusele teatud piirangute raames maksuvabad. Vastuvõetud tulumaksuseaduse muudatuste raames on täiendatud/muudetud erisoodustuse mõisteid ning selle hulgast välja arvatud järgmised töötaja tervise/spordikulud :

 • avaliku rahvaspordiürituse osavõtumaks;
 • sportimiskoha regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused;
 • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused;
 • taastusravile teenustele tehtavad kulutused;
 • ravikindlustuslepingu kindlustusmakse;

Maksuvaba piirmäär on 100 eurot töötaja kohta kvartalis.

 

 

Käibemaksukohuslase avaldus automaatseks

Maksu- ja tolliamet annab teada, et uuendas käibemaksukohustuslase registreerimise teenust.  Teenus on jätkuvalt korraldatud e-maksuameti kaudu, kuid usaldusväärse taustaga (st. laitmatu maksuajalooga) ettevõtja saab vastuse oma taotlusele automaatselt. Senisest muutub seega protsess kiiremaks, kuna osa riskianalüüsi on Maksu- ja tolliameti poolt juba varasemalt korraldatud.

Uue ettevõtte alustamisel siiski peab olema valmis Maksu- ja tolliameti täpsustavateks küsimusteks, mida aga samuti on võimalik korraldada e-maksuametis.

Allikas : Maksu- ja tolliamet

 

Soomes tegutseva ettevõtte tuludeklaratsioon

Soomes püsivat tegevuskohta, kinnisvara omaval Eesti ettevõttel tuleb Soome Maksuametile esitada igaastane tuludeklatatsioon (vorm 6B) Soomes maksustatavate tulude ja kulude kohta 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.

Eesti ettevõte, kes tegeleb Soomes ettevõtlusega, ei ole siiski automaatselt tulumaksukohuslane. Oleneb esiteks tegevusvaldkonnast, aga ka riikidevahelisest maksulepingutest jme. Oluline on siinjuures see, et juhul kui eesti ettevõttel enda arvates ei teki püsivat tegevuskohta Soomes tulumaksustamise mõttes, tuleb ettevõttel maksudeklaratsiooni asemel esitada selgitus oma tegevuse kohta Soomes. Selgitus tuleb samuti esitada majandusaasta lõpust nelja kuu jooksul.

Selgitus tegevuse kohta esitatakse vabas vormis eraldi lisana koos maksudeklaratsiooniga. Selgituses esitatakse järgnev info:

 • Millist tegevust ettevõte koduriigis praktiseerib?
 • Soome tegevuse kirjeldus :
  • Tegevuse detailne kirjeldus ;
  • Mil viisil erineb Soomes praktiseeritav tegevus kodumaal praktiseeritavast tegevusest?
  • Millistes ruumides ettevõte Soomes tegutseb ning milline on ruumide kasutusotstarve?
  • Mitu ettevõtte töötajat töötab Soomes ning millised on nende tööülesanded?
  • Kas ettevõtte töötajatel Soomes on õigus vastu võtta või vahendada tellimusi peaettevõttele? Millisel moel osalevad töötajad klienditellimuste ettevalmistamisel?
  • Kas ettevõtte töötajatel või muudel isikutel (era- või juriidiline isik) on Soomes õigus sõlmida ettevõtet siduvaid lepinguid? Kellel (nimi, isikukood või Y-tunnus)?

Selgitust ei ole vaja esitada, kui ettevõte on varem saanud maksuameti otsuse selle kohta, et ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta. Ettevõte on võinud saada sellise otsuse varasema aasta tulumaksustamise käigus või siduvas eelotsuses, mida maksuametil tuleb järgida. Kui ettevõtte tegevuses on toimunud muudatusi, tuleb selgitus siiski esitada hoolimata varasemast otsusest. Sellisteks muudatusteks on näiteks Soomes praktiseeritud tegevuse jätkumine eeldatus kauem või uus äritegevus.

Maksudeklaratsiooni ning selgituse esitamisega hilinemisele võib järgneda trahv, maksumäära tõus. Kui ettevõte jätab tuludeklaratsiooni või selgituse esitamata, on selle tagajärjeks tavaliselt maksuviivise nõudmine ja täiendavalt ka ettemaksuregistrist eemaldamine. Tuludeklaratsiooni või selgituse puudumine võib mõnel puhul viia ka selleni, et Soome Maksuamet hindab ise maksustatava tulu määra ning selle põhjal ka maksuviivised ning trahvid.

Tuludeklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt

Tuludeklaratsiooni 6B on võimalik esitada elektrooniliselt. Elektroonilise asjaajamise jaoks vajab välisriigi ettevõte Katso-tunnust (Katso-tunniste), millega registreeruda Soome aksuameti e-teenuseportaalidesse. Soome Maksuamet soovitab elektroonilise tuludeklaratsiooni esitamist vastava e-teenuseportaali Yhteisöjen veroilmoituspalvelu kaudu. Teenus juhendab andmete sisestamisel ning mõned andmed on eeltäidetud.

Soome tuludeklaratsioon paberkandjal

Kui ettevõte esitab tuludeklaratsiooni paberkandjal, tuleb tuludeklaratsioonil esitatud andmed täita hoolikalt. Paberkandjal esitatud deklaratsioonid läbivad optilise lugemise. Kui ettevõte esitab tuludeklaratsiooni asemel vabas vormis selgituse oma äritegevuse kohta, tuleb selgituse tiitellehena kasutada tuludeklaratsiooni paberblanketti 6B, millele tuleb märkida ettevõtte registrikood (Y-tunnus) ning majandusaasta algus- ja lõpukuupäev. Selgitus esitatakse soome, rootsi või inglise keeles.

Paberkandjal esitatav tuludeklaratsioon või selgitus tuleb saata aadressil Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO, Finland

Madalapalgaliste toetusest

Madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse on kord aastas makstav toetus, mille eesmärk on täistööajaga töötava madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Töötajal tekib õigus saada tulumaksu tagasimakse, mille täpne summa arvutatakse välja töötaja tuludeklaratsiooni andmete alusel. Taotlus esitatakse 31.märtsiks koos tuludeklaratsiooniga.

Toetuse maksmise kriteeriumid on :

Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul:

 1. Eesti resident;
 2. vähemalt 18. aastat vana
 3. vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes kogu kalendrikuu vältel ning töötamine ei olnud peatatud,
 4. vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele.
 5. Töötaja aastane tulu on alla 7817 euri.

Madalapalgalise töötaja toetuse saamisel ei kohaldata täistööaja nõuet kõigile töövõimetus-pensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele. Töötaja ega tööandja ei pea Maksu- ja Tolliametit oma töövõimetuspensionist ega vähenenud töövõimest teavitama, sest Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa edastavad Maksu- ja Tolliametile vajalikud andmed ise jooksva aasta veebruari alguses. Pärast seda kuvatakse e-maksuametis/e-tollis kõigile töövõimetuspensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele, et täistööaja tingimus on täidetud.

Kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus ei ole täidetud, kui isik töötas näiteks 7. märtsist kuni 31. märtsini. Samuti kui isik töötas eelmisel aastal näiteks 4. aprillist kuni 23. septembrini, siis on kogu kalendrikuu vältel töötamise tingimus täidetud ainult mais, juunis, juulis, augustis ning tingimus ei ole täidetud aprillis ja septembris.

Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul.

Finants.ee on Gaselliettevõte 2017.aastal

On hea meel tõdeda, et Finants.ee meeskond on Äripäeva poolt nimetatud Gaselliettevõtteks 2017.aastal. Oleme kolme aasta jooksul kasvatanud käivet ja kasumit rohkem kui 50%, oleme loonud uusi töökohti ning kanname endas kiiresti areneva ettevõtte olulisi omadusi – paindlikkus, kiirus, julgus. Vaid alla 1% Eesti ettevõtetest on gasellid. Kinnitame, et jätkame gaselli kombel sama energiliselt galoppi, pakkudes klientidele jätkuvalt kvaliteetseid ning efektiivseid lahendusi nii raamatupidamises, finantsjuhtimises kui ka äriplaanide koostamisel.

 

 

Maksud ja muudatused 2017.aastal

 1. Eraisiku maksuvaba tulu tõuseb 170 eurolt 180 euroni/kuus.
 2. Jäetakse ära sotsiaalmaksumäära langetamine 0,5% võrra ja kehtima jääb 33% ka 2017. aastal.
 3. Pensionikindlustus 2% ja 3% koos riigi kompensatsiooniga kehtib veel kuni 2017.aasta lõpuni.
 4. Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 2017.aastal arvestatakse 430 eurolt (2016.aastal oli arvestus 390 eurolt), seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustus kuus on 141,90 eurot/kuus.
 5. Töötasu alammäär tõuseb 430 eurolt 470 euroni. Tunnitasu alammäär tõuseb 2.54 eurolt 2.78 euroni.
 6. Lapsepuhkuse määr paeva kohta on 2017.aastal 22,20 eurot.
 7. Alates 2017.aastast tekib tööandjal võimalus töötajale sotsiaalmaksuvabalt maksta haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest kuni 100% töötaja keskmisest töötasust. Kohustus kompenseerida haigushüvitis vähemalt 70% ulatuses neljandast kaheksanda haiguspäevani säilib endisena.

Kalendaarse tööajafondi arvestus 2017.aastal

Kuu

Pühad

Tööpäevi

Töötunde

Töötunde *

Jaanuar

1. jaanuar – uusaasta

22

176

 

Veebruar

24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev

19

152

149
23.veebr

Märts

25. märts-suur reede
27. märts- 1.ülestõusmispüha

22

176

 

I kvartal

 

64

509

506

Aprill

 14. aprill – suur reede
16.aprill – 1.ülestõusmispüha

19

152

 

Mai

1. mai – kevadpüha

22

176

 

Juuni

04. juuni- nelipühade 1.püha
23. juuni- võidupüha
24. juuni- jaanipäev

21

168

165
22.juuni

II kvartal

 

62

496

493

Juuli

 

21

168

 

August

20. august- taasiseseisvumispäev

23

184

 

September

 

21

168

 

III kvartal

 

65

520

 

Oktoober

 

22

176

 

November

 

22

176

 

Detsember

24. detsember- jõululaupäev
25. detsember- 1. jõulupüha
26. detsember- 2. jõulupüha

21

152

149/146
23.dets
31.dets

IV kvartal

 

63

504

501/498