Soomes tegutseva ettevõtte tuludeklaratsioon

Soomes püsivat tegevuskohta, kinnisvara omaval Eesti ettevõttel tuleb Soome Maksuametile esitada igaastane tuludeklatatsioon (vorm 6B) Soomes maksustatavate tulude ja kulude kohta 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.

Eesti ettevõte, kes tegeleb Soomes ettevõtlusega, ei ole siiski automaatselt tulumaksukohuslane. Oleneb esiteks tegevusvaldkonnast, aga ka riikidevahelisest maksulepingutest jme. Oluline on siinjuures see, et juhul kui eesti ettevõttel enda arvates ei teki püsivat tegevuskohta Soomes tulumaksustamise mõttes, tuleb ettevõttel maksudeklaratsiooni asemel esitada selgitus oma tegevuse kohta Soomes. Selgitus tuleb samuti esitada majandusaasta lõpust nelja kuu jooksul.

Selgitus tegevuse kohta esitatakse vabas vormis eraldi lisana koos maksudeklaratsiooniga. Selgituses esitatakse järgnev info:

 • Millist tegevust ettevõte koduriigis praktiseerib?
 • Soome tegevuse kirjeldus :
  • Tegevuse detailne kirjeldus ;
  • Mil viisil erineb Soomes praktiseeritav tegevus kodumaal praktiseeritavast tegevusest?
  • Millistes ruumides ettevõte Soomes tegutseb ning milline on ruumide kasutusotstarve?
  • Mitu ettevõtte töötajat töötab Soomes ning millised on nende tööülesanded?
  • Kas ettevõtte töötajatel Soomes on õigus vastu võtta või vahendada tellimusi peaettevõttele? Millisel moel osalevad töötajad klienditellimuste ettevalmistamisel?
  • Kas ettevõtte töötajatel või muudel isikutel (era- või juriidiline isik) on Soomes õigus sõlmida ettevõtet siduvaid lepinguid? Kellel (nimi, isikukood või Y-tunnus)?

Selgitust ei ole vaja esitada, kui ettevõte on varem saanud maksuameti otsuse selle kohta, et ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta. Ettevõte on võinud saada sellise otsuse varasema aasta tulumaksustamise käigus või siduvas eelotsuses, mida maksuametil tuleb järgida. Kui ettevõtte tegevuses on toimunud muudatusi, tuleb selgitus siiski esitada hoolimata varasemast otsusest. Sellisteks muudatusteks on näiteks Soomes praktiseeritud tegevuse jätkumine eeldatus kauem või uus äritegevus.

Maksudeklaratsiooni ning selgituse esitamisega hilinemisele võib järgneda trahv, maksumäära tõus. Kui ettevõte jätab tuludeklaratsiooni või selgituse esitamata, on selle tagajärjeks tavaliselt maksuviivise nõudmine ja täiendavalt ka ettemaksuregistrist eemaldamine. Tuludeklaratsiooni või selgituse puudumine võib mõnel puhul viia ka selleni, et Soome Maksuamet hindab ise maksustatava tulu määra ning selle põhjal ka maksuviivised ning trahvid.

Tuludeklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt

Tuludeklaratsiooni 6B on võimalik esitada elektrooniliselt. Elektroonilise asjaajamise jaoks vajab välisriigi ettevõte Katso-tunnust (Katso-tunniste), millega registreeruda Soome aksuameti e-teenuseportaalidesse. Soome Maksuamet soovitab elektroonilise tuludeklaratsiooni esitamist vastava e-teenuseportaali Yhteisöjen veroilmoituspalvelu kaudu. Teenus juhendab andmete sisestamisel ning mõned andmed on eeltäidetud.

Soome tuludeklaratsioon paberkandjal

Kui ettevõte esitab tuludeklaratsiooni paberkandjal, tuleb tuludeklaratsioonil esitatud andmed täita hoolikalt. Paberkandjal esitatud deklaratsioonid läbivad optilise lugemise. Kui ettevõte esitab tuludeklaratsiooni asemel vabas vormis selgituse oma äritegevuse kohta, tuleb selgituse tiitellehena kasutada tuludeklaratsiooni paberblanketti 6B, millele tuleb märkida ettevõtte registrikood (Y-tunnus) ning majandusaasta algus- ja lõpukuupäev. Selgitus esitatakse soome, rootsi või inglise keeles.

Paberkandjal esitatav tuludeklaratsioon või selgitus tuleb saata aadressil Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO, Finland